پوستر
نشانه ها
تصوير سازی
وب سايت
وب انيميشن
دوربين من
ديگر طرح ها
مجموعه سرد-آب‌ها
قبلی مجموعه سرد-آب‌ها بعدی

مجموعه سرد_آب‌ها روایت‌های تقسیم‌شده‌ای هستند از آن خودِ هنرمند که فضای آن در بطن زیرین لایه‌های روح به مثابه سردابی نمود پیدا می‌کند. چیدمان عناصر و ترکیب‌بندی‌های منسجم به مثابه‌ی یک نمایش ضمن روایت‌گری، اما در میان سیالیت زمان شناور است.

تصویرهای نقش‌شده بر دیوار- که بازطراحی‌ای از موتیف‌های پیشین ایران و مشرق است-، گویای تصورات اسطوره‌ای، موجودات افسانه‌ای‌ و قدرت‌های ازلی ذهن امروزین انسان شرقی است. نقش‌های نمادین این دیوارها جذابیتی کهنه و جادویی از خود ساطع می‌کنند چرا که به وسیله‌ی تخیل و «استحاله‌ی تمثیلی» (transmutation) بدون آن که پیوند جوهری با فرم کلی آنها گسسته شده باشد جایگزین نماد دیگری می‌شوند. به عبارت دیگر موجودات افسانه‌ای این عکس‌ها همراه با مدرنیته، جوهره‌ی زیستن را با مفاهیم امروز از نو تجربه کرده و از قالب‌های ازلی خود بیرون خزیده‌اند و مفاهیم دنیای امروز را با صورت پیشین حفظ کرده‌اند: کهن‌الگوهایی که ذهن یک قوم یا اجتماع تاریخ‌مند را حتی در زیست، نگرش، برخورد و تعامل امروزینشان تحت تأثیر قرارداده است. انسانِ این آثار بر خلاف انسان‌هایی که خود را به کام فراموشی و تاریخ وا می‌نهند، تحمل رنج هستی و جست‌وجو را دارد و شاید از همین روست که حس‌یافت‌های خود را در مواجهه با جهان هستی به چالش می‌کشد تا مرزهای محدودیت خود را درنوردد و ادراک حسی خود را به نمایش بگذارد.هنرمند در این آثار بارویکردی انتقادی و گاه هجوآمیز به بحران معاصر جوامع سنتی در حال گذار، فراسوی مرزهای اخلاقی و خیر و شر، نقش‌های اسطوره‌ای و استحاله شده‌، خود را در مقابل ابژه‌های بیرونی قرار می‌دهد. با این تلفیق تأثیر درونی‌گستره‌ها، جهان نامتعارف و دنیای ادراک شده‌ی هنرمند با مخاطبان به شور گذاشته می‌شود.

 علی سجادیهامتياز از سه: 2.17 در مجموع 29 رای.
Youngy - uc1ynwee@gmail.com
I'm imsspreed you should think of something like that
Yusnan - zz5ck5ygyo@gmail.com
I actually found this more enrtntaieing than James Joyce.
Name
Email
Comments
Please answer
Vote
Best Good Med Bad